O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie nieruchomych obrazów

Nieruchome obrazy, takie jak fotografie, zeskanowane ilustracje czy grafiki utworzone w Photoshopie, są jednymi z najczęściej umieszczanych we Flashu typów plików. Masz możliwość wyboru sposobu ich importowania, a także zasad pracy z nimi. Zaimportowane bitmapy mogą być nawet bezpośrednio edytowane w zewnętrznych aplikacjach, takich jak Fireworks lub Photoshop. W takim przypadku po wprowadzeniu zmian obrazy są automatycznie uaktualniane, więc nie ma potrzeby ich ponownego importowania. W kolejnych ćwiczeniach poznasz niektóre możliwości stosowania różnych technik importowania.

Ukończony projekt

  1. Jeżeli program Flash CS3 Professional nie jest otwarty, uruchom go.

  2. Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz, przejdź ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required