O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z narzędzia Pióro

Jeżeli wykażesz się cierpliwością i poświęcisz na pracę odpowiednio dużo czasu, za pomocą narzędzi Ołówek i Linia możesz odrysować dowolny kształt. Jest jednak prostszy sposób tworzenia grafiki wektorowej — służy do tego narzędzie Pióro. Narzędzie to tworzy kształty opisane matematycznie za pomocą węzłów (punktów kontrolnych) i ścieżek. Kształtem ścieżek tworzonych za pomocą narzędzia Pióro możesz łatwo manipulować, zmieniając położenie węzłów.

  1. Wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+4 (Windows) lub Command+4 (Mac OS), aby ustawić powiększenie na 400%, a następnie w panelu Narzędzia wybierz narzędzie Rączka (). Przeciągnij ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required