O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z panelu Operacje

Panel Operacje jest jednocześnie kreatorem skryptu, edytorem tekstowym i narzędziem służącym do sprawdzania kodu. Aby otworzyć panel Operacje, z menu Okno wybierz pozycję Operacje lub wciśnij klawisz F9 (Windows) lub Option+F9 (Mac OS).

image with no caption

Panel Operacje otwórz z poziomu menu Okno

Za pomocą panelu będziesz tworzyć skrypty (czyli grupy operacji) i umieszczać je w filmie. Aby umieścić operację bezpośrednio w obiekcie, zaznacz klatkę lub instancję przycisku czy klipu filmowego na stole montażowym, a następnie otwórz panel Operacje. Kod możesz wpisać bezpośrednio w panelu, ale możesz również wybrać fragmenty skryptu z ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required