O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z pomocy

Jeżeli podczas pracy nie będziesz mógł znaleźć jakiegoś polecenia lub będziesz chciał się dowiedzieć, jak działa określone narzędzie czy jak ukończyć konkretne zadanie, zawsze możesz skorzystać z systemu pomocy Flasha. Z menu Pomoc możesz wywołać okno pomocy (będące równocześnie słownikiem, narzędziem do rozwiązywania problemów i podręcznikiem), a także przejść do forów internetowych firmy Adobe i centrów pomocy.

Okno pomocy jest dobrym źródłem szybkim odpowiedzi.

  1. Z menu Pomoc wybierz polecenie Pomoc Flash.

    image with no caption

    Okno pomocy jest podręcznikiem, w którym szybko i łatwo można znaleźć odpowiedzi i wskazówki

  2. Gdy pojawi się panel, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required