O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z trybu rysowania obiektów

Tryb rysowania obiektów pozwala na rysowanie kształtów jako odrębnych obiektów, które pozostają niezależne od innych tego typu elementów. Ten sposób pracy wyda się znajomy wszystkim, którzy pracowali już w programie Adobe Illustrator. W tej lekcji utworzysz prostą animację rysunków wykonanych w trybie rysowania obiektów.

Narzędzie Gwiazda-Wielokąt

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Przeglądaj, aby otworzyć program Adobe Bridge. Korzystając z zakładki Foldery, znajdującej się na górze z lewej strony okna programu, przejdź do folderu fllekcja03 umieszczonego na dysku twardym. Odszukaj plik fl0302_gotowe.fla i dwukrotnie kliknij. We Flashu zostanie otwarty dokument zawierający rysunek przypominający przycisk. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required