O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nawigowanie we Flashu

Jedną z podstawowych funkcji przycisków jest umożliwienie nawigowania, dzięki czemu użytkownicy mogą przemieszczać się między różnymi miejscami projektu. Prostym rozwiązaniem jest rozmieszczenie zawartości w kolejnych klatkach lub scenach filmu i danie użytkownikom możliwości przechodzenia między klatkami osi czasu po kliknięciu przycisków.

Planowanie nawigacji

Bardzo ważne jest podjęcie decyzji dotyczącej sposobu nawigowania. Czy przyciski mają być dostępne w każdej sekcji, czy tylko w głównym menu, do którego trzeba wracać? W tym projekcie główne menu będzie dostępne tylko w pierwszej sekcji. Musisz przygotować przycisk pozwalający na powrót do głównego menu z sekcji O Filipie i Usługi.

  1. W panelu Biblioteka zaznacz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required