O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Polecenie Testuj film

Dotychczas oglądałeś podgląd animacji wewnątrz Flasha, co nie jest błędem, jednak nie w każdym przypadku film zostanie prawidłowo wyświetlony. Podgląd we Flashu może być odtwarzany trochę za wolno, a gdy projekt jest skomplikowany, odtwarzanie może się czasem zacinać. Aby wyświetlić bardziej precyzyjny podgląd filmu, możesz skorzystać z polecenia Testuj film, które eksportuje film do pliku .swf i odtwarza go niezależnie w programie Flash Player.

Końcowy użytkownik będzie oglądał film tylko w programie Flash Player (np. za pośrednictwem przeglądarki internetowej), więc dzięki poleceniu Testuj film możesz sprawdzić, jak naprawdę ten film wygląda.

  1. Z menu Sterowanie wybierz polecenie Testuj film. Flash wyeksportuje film i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required