O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca z dołączanym wideo

Jeżeli klip wideo jest za długi, by można go było osadzić w pliku .swf, powinieneś zastanowić się nad zaimportowaniem go jako zewnętrznego, czyli dołączonego, wideo. Dołączanie wideo można przeprowadzić na trzy sposoby: pobieranie z serwera internetowego, strumieniowanie z Flash Media Server lub Flash Video Streaming Service. Wybranie pobierania z serwera internetowego pozwala na skorzystanie z posiadanego serwera i stopniowe pobieranie wideo do filmu Flasha z wykorzystaniem standardowego protokołu HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol). Dzięki temu użytkownicy mogą rozpocząć oglądanie fragmentu wideo, podczas gdy pozostała część klipu jest pobierana w tle.

Mimo że ta metoda dołączania wideo nie daje możliwości pracy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required