O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rysowanie we Flashu

W najnowszej wersji Flasha masz do dyspozycji bardzo dużo narzędzi i funkcji pomagających tworzyć kształty i linie. Wszystko, co utworzysz za pomocą narzędzi rysowniczych, może być później animowane na osi czasu. W tej lekcji poeksperymentujesz z dwoma trybami rysowania stosowanymi podczas tworzenia oprawy graficznej we Flashu: trybem scalania oraz rysowania obiektów.

Korzystanie z trybu scalania

We Flashu domyślnie włączony jest tryb scalania. Zasada działania tego trybu może być na początku niezrozumiała dla nowych użytkowników Flasha i tych, którzy wcześniej pracowali w programie Adobe Illustrator. Jednak dzięki tej lekcji zobaczysz, że omawiany tryb w wielu sytuacjach ma niezaprzeczalne zalety w porównaniu z tradycyjnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required