O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sterowanie dźwiękami

Po umieszczeniu w filmie kilku dźwięków przyda się możliwość sterowania ich odtwarzaniem. Flash nie kontroluje tego, kiedy rozpoczyna się odtwarzanie jednego dźwięku, a kończy odgrywanie drugiego — dźwięki są odtwarzane do końca. Jeżeli nad tym nie zapanujesz, grozi to prawdziwą kakofonią w sytuacji, gdy kilka dźwięków nałoży się na siebie. Podczas dodawania dźwięków podstawową sprawą jest właściwe panowanie nad odtwarzaniem. Jednym z przykładów może być odtwarzanie głosu lektora podczas przemieszczania się po kolejnych slajdach. Jeżeli użytkownik przejdzie do kolejnego (lub poprzedniego) slajdu przed zakończeniem odtwarzania bieżącej ścieżki dźwiękowej, dźwięki nałożą się na siebie. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required