O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie krzywych z wierzchołkami

W tym ćwiczeniu dowiesz się, jak tworzyć powtarzające się krzywe. Podczas kształtowania ścieżek będziesz wykorzystywać klawisze modyfikujące.

  1. Za pomocą narzędzia Rączka () przesuń stół montażowy, tak aby dobrze widzieć trzecią ścieżkę. Spróbujesz sam narysować tę ścieżkę, rozpoczynając pracę tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu.

  2. Wybierz narzędzie Pióro (), a następnie wciśnij przycisk myszy na pierwszym węźle i przeciągnij wskaźnik pionowo w górę. Na razie nie utworzyłeś krzywej, a jedynie zdefiniowałeś linię kierunkową ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required