O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie krzywych za pomocą narzędzia Pióro

W tym ćwiczeniu narzędzie Pióro wykorzystasz do utworzenia krzywych ścieżek.

  1. Wybierz narzędzie Pióro (). Wciśnij przycisk myszy nad pierwszym węzłem (oznaczonym kółkiem) środkowej ścieżki i przeciągnij wskaźnik pionowo w górę. Na razie nie utworzyłeś krzywej, a jedynie zdefiniowałeś linię kierunkową tej ścieżki.

  2. W przypadku drugiego węzła wciśnij przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik tym razem pionowo w dół. Między dwoma węzłami została utworzona krzywa. Przeciąganie linii kierunkowej powoduje zmianę kształtu krzywej.

    Notatka

    Nie musisz uzyskać dokładnie takiej samej krzywej, jak na warstwie krzywe. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required