O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie masek

Stosowanie masek jest ciekawą i twórczą techniką, wykorzystywaną w wielu artystycznych formach przekazu, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Ogólnie rzecz biorąc, maska jest kształtem, który może ukrywać inne fragmenty ilustracji; maski zakrywają pewne fragmenty obrazu, a odsłaniają inne, tworząc w ten sposób okno, przez które można zobaczyć określone obszary grafiki.

image with no caption

W tym przykładzie napis jest częściowo zamaskowany

We Flashu dostępne są warstwy maskujące, które odsłaniają tylko wybrane fragmenty obrazu, tworząc w ten sposób ciekawe efekty. W filmie nie jest wyświetlana zawartość warstw maskujących; są one używane tylko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required