O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy plików Flasha

Pracując we Flashu, będziesz mieć do czynienia z dwoma typami plików: .fla i .swf. Każdy z nich odgrywa ściśle określoną rolę w procesie tworzenia filmu Flasha.

Gdy tworzysz i zapisujesz nowe dokumenty, Flash generuje pliki .fla. Są to robocze dokumenty, które będziesz wykorzystywać do projektowania, edycji i przechowywania zasobów, takich jak grafika, obrazki, dźwięki i filmy. Poza tym w plikach .fla zapisywane są ustawienia dotyczące ostatecznego publikowania filmu. Ponieważ pliki te są przeznaczone do projektowania i edytowania, nie można ich wyświetlać we Flash Playerze — dopiero na ich podstawie tworzone są pliki .swf zawierające ukończone filmy nadające się do odtwarzania.

Pliki typu .swf są kompletnymi, skompresowanymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required