O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Umieszczanie tekstu

Teraz do rysunku dodasz już ostatni element — tekst. We Flashu można korzystać z tekstu na wiele sposobów. Możesz na przykład wyświetlać tekst poziomo lub pionowo, a także zmieniać jego atrybuty, takie jak czcionka, rozmiar, styl, kolor i odstępy między wierszami.

  1. W panelu Narzędzia wybierz narzędzie Tekst (). Wskaźnik zmieni się w kursor tekstowy (). Po wybraniu narzędzia Tekst, w panelu Właściwości masz możliwość zmiany atrybutów tekstu, więc zanim wpiszesz tekst, dokonasz tu pewnych zmian.

  2. W panelu Właściwości z rozwijanej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required