O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ustawianie preferencji

Czasami nawet drobiazgi mogą wpływać na komfort i wydajność pracy. Denerwuje Cię ekran powitalny, który pojawia się za każdym razem, gdy uruchamiasz Flasha? Chciałbyś więcej poziomów cofania lub inny kolor podświetlenia? Te i inne ustawienia znajdziesz w oknie dialogowym Preferencje.

  1. Z menu Edycja (Windows) lub Flash (Mac OS) wybierz polecenie Preferencje, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje. Z listy kategorii z lewej strony wybierz pozycję Ogólne.

    image with no caption

    Opcje dostępne w kategorii Ogólne okna dialogowego Preferencje

  2. Aby wyłączyć wyświetlanie ekranu powitalnego, rozwiń listę Przy uruchomieniu i wybierz pozycję Brak dokumentu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required