Ustawianie preferencji

Czasami nawet drobiazgi mogą wpływać na komfort i wydajność pracy. Denerwuje Cię ekran powitalny, który pojawia się za każdym razem, gdy uruchamiasz Flasha? Chciałbyś więcej poziomów cofania lub inny kolor podświetlenia? Te i inne ustawienia znajdziesz w oknie dialogowym Preferencje.

  1. Z menu Edycja (Windows) lub Flash (Mac OS) wybierz polecenie Preferencje, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje. Z listy kategorii z lewej strony wybierz pozycję Ogólne.

    image with no caption

    Opcje dostępne w kategorii Ogólne okna dialogowego Preferencje

  2. Aby wyłączyć wyświetlanie ekranu powitalnego, rozwiń listę Przy uruchomieniu i wybierz pozycję Brak dokumentu ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.