O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Warunki wstępne

Aby rozpocząć naukę z wykorzystaniem niniejszej książki, musisz mieć podstawową wiedzę na temat pracy z komputerem i systemem operacyjnym. Konieczna jest umiejętność korzystania z zasobów dyskowych i sprawnego poruszania się po folderach. Musisz wiedzieć, jak znajdować, zapisywać i otwierać pliki. Niezbędna jest również umiejętność posługiwania się myszą.

Przed rozpoczęciem pracy z plikami dostarczonymi na DVD musisz zainstalować program Adobe Flash CS3 Professional. Oprogramowanie jest sprzedawane oddzielnie, i nie jest dołączone do niniejszej książki. Możesz skorzystać z 30-dniowej wersji testowej, dostępnej na stronie internetowej adobe.com, akceptując umowę licencyjną produktu.

Wymagania systemowe

Aby rozpocząć pracę, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required