O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wizualne narzędzia pomocnicze

Wizualne narzędzia pomocnicze Flasha upraszczają pracę na stole montażowym, bez względu na to, czy rysujesz, rozmieszczasz obiekty, czy też wyrównujesz układ elementów. Zamiast ustalać położenie „na oko” lub umieszczać grafikę metodą prób i błędów, skorzystasz z linii pomocniczych, linijek, siatek, warstw pomocniczych i zaawansowanych narzędzi wyrównujących.

Linijki i linie pomocnicze umożliwiają umieszczanie elementów na stole montażowym w określonym położeniu, natomiast warstwy pomocnicze zmieniają ilustrację w narzędzie, które może służyć do wyrównywania oraz jako punkty odniesienia. Siatki pełnią rolę kartki w kratkę; są nakładane na stół montażowy, dzięki czemu możesz precyzyjnie umieszczać na nim obiekty. Funkcja ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required