O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie przestrzeniami roboczymi

Gdy już dostosujesz układ Flasha do własnych potrzeb, możesz zapisać go jako przestrzeń roboczą i korzystać z niego w przyszłości. Możesz zapisać wiele przestrzeni roboczych dostosowanych do różnych zadań i projektów oraz udostępnić je innym użytkownikom. Po utworzeniu zestawu przestrzeni roboczych możesz nimi łatwo zarządzać.

Spróbujesz teraz przygotować pierwszą własną przestrzeń roboczą.

  1. Z menu Okno/Przestrzeń robocza wybierz polecenie Zapisz bieżący.

    image with no caption

    Z menu Okno/Przestrzeń robocza wybierz polecenie Zapisz bieżący

    W oknie dialogowym, które się pojawiło, wpisz nazwę Układ projektu i wciśnij przycisk ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required