Rozdział 12. Obserwatorzy

Społecznościowe aplikacje internetowe pozwalają użytkownikom łączyć się z innymi użytkownikami. Poszczególne aplikacje różnie nazywają takie związki: obserwującymi, przyjaciółmi, kontaktami, połączeniami lub kumplami, ale bez względu na ich nazwę funkcja jest taka sama i we wszystkich przypadkach wymaga śledzenia kierunkowych połączeń między parami użytkowników i wykorzystywania ich w zapytaniach do bazy danych.

W tym rozdziale dowiesz się, jak zaimplementować funkcję obserwowania użytkowników w aplikacji Flasky. Użytkownicy będą mogli „obserwować” innych użytkowników i wybrać opcję filtrowania listy postów na swojej stronie głównej, tak aby uwzględnić użytkowników obserwowanych.

I znowu relacje w bazach danych

Jak ...

Get Flask now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.