Rozdział 15. Testowanie

Istnieją dwa bardzo dobre powody, aby tworzyć testy jednostkowe. Podczas implementowania nowej funkcjonalności testy jednostkowe służą do potwierdzenia, że nasz nowy kod działa w oczekiwany sposób. Ten sam wynik można uzyskać, testując ręcznie, ale oczywiście testy automatyczne oszczędzają czas i zmniejszają nakład pracy, ponieważ można je łatwo powtarzać.

Drugim, ważniejszym powodem jest to, że za każdym razem, gdy aplikacja jest modyfikowana, można wykonać wszystkie zbudowane wokół niej testy jednostkowe, aby upewnić się, że w istniejącym kodzie nie ma regresji. Innymi słowy, upewniamy się w ten sposób, że wszystkie nowe zmiany nie wpłynęły na sposób działania starszego kodu.

Testy jednostkowe były częścią aplikacji ...

Get Flask now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.