Rozdział 2. Podstawowa struktura aplikacji

W tym rozdziale poznasz różne części aplikacji Flaska. Napiszesz i uruchomisz też swoją pierwszą aplikację internetową Flask.

Inicjalizacja

Wszystkie aplikacje Flaska muszą utworzyć instancję aplikacji (ang. application instance). Serwer WWW przekazuje wszystkie żądania otrzymane od klientów do tego obiektu obsługującego, używając przy tym protokołu o nazwie Web Server Gateway Interface (WSGI, wymawiane „wiz-gii”). Instancja aplikacji jest obiektem klasy Flask, który zwykle tworzony jest w ten sposób:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

Jedynym wymaganym argumentem konstruktora klasy Flask jest nazwa głównego modułu lub pakietu tej aplikacji. W przypadku większości aplikacji w Pythonie poprawną ...

Get Flask now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.