Rozdział 3. Szablony

Kluczem do tworzenia łatwych w utrzymaniu aplikacji jest pisanie czystego i dobrze zorganizowanego kodu. Przykłady, które widzieliście do tej pory, były zbyt proste, aby to zademonstrować, jednak funkcje widoku mają dwa całkowicie niezależne zadania, co stwarza tu pewien problem.

Oczywistym zadaniem funkcji widoku jest wygenerowanie odpowiedzi na żądanie, jak mogliśmy to zobaczyć w przykładach pokazanych w rozdziale 2. W przypadku najprostszych żądań to wystarczy, ale w wielu innych kwestiach żądanie powoduje również zmianę stanu aplikacji. I taką zmianę musi wygenerować funkcja widoku.

Weźmy na przykład użytkownika, który rejestruje nowe konto w witrynie internetowej. Użytkownik wpisuje adres e-mail i hasło w formularzu, ...

Get Flask now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.