Rozdział 1. Rodzaje aparatów

Każdego roku aparaty cyfrowe są jednymi z najlepiej sprzedających się produktów na Ziemi. Corocznie 15 milionów ludzi nabywa je za łączną kwotę 42 miliardów dolarów i robi dzięki nim 50 miliardów zdjęć.

To pozytywna popularność, oznaczająca, że na rynku jest wielu graczy. Konkurencja oznacza niższe ceny, większe możliwości wyboru i lepsze aparaty.

Ma to jednak także swoje minusy, ponieważ te setki modeli aparatów sprawiają, że zakup własnego aparatu stał się bardzo skomplikowany. Nie chcę nikogo przygnębiać, ale firmy produkujące aparaty generalnie udoskonalają linię dwa razy w roku (w październiku i lutym). Każda generacja to nowsze opcje, większa rozdzielczość i niższe ceny. Taka jest prawda: aparat, który kupuje się ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.