Rozdział 2. Opcje, które liczą się najbardziej

Podmioty odpowiadające obecnie za marketing aparatów cyfrowych — sklepy, witryny internetowe i producenci — wydają się korzystać z całkiem prostej metody: kompletnego dezorientowania klientów.

Który aparat jest lepszy: 12-megapikselowy z systemem przeciwwstrząsowym, z możliwością nagrywania filmów w formacie AVI przy 60 fps (klatkach na sekundę), systemem wykrywania twarzy i usuwania efektu czerwonych oczu? Czy 10-megapikselowy model z zoomem optycznym 4X, podglądem elektronicznym, lampką wspomagająca i łączem Wi-Fi?

Większość osób kupuje ten ładniejszy.

Ty jednak jesteś kimś zupełnie innym. Masz własny pogląd na fotografię. Głównym kryterium wyboru aparatu, którym się zainteresujesz, mogłaby być... ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.