Rozdział 4. Dziesięć decyzji

Każdy aparat — każdy, od najbardziej tandetnego kamerofonu do cyfrowej lustrzanki za 17 000 złotych — posiada tryb Auto. Wystarczy skierować obiektyw i kliknąć. Koniec. Kolejny rozdział!

Fakt, że zadajesz sobie trud przeczytania książki o fotografii, sugeruje jednak, że — być może — interesuje Cię coś więcej niż Auto.

O tym jest właśnie ten rozdział, serce książki. Sekundowe wydarzenie (wycelowanie, kliknięcie) zostaje tu rozbite na wielostronicową sekwencję 10 dużych i małych decyzji, które składają się na zrobienie jednego zdjęcia.

Naturalnie najprawdopodobniej nie będzie potrzeby za każdym razem rozważać wszystkich omówionych tu czynników. Są to wybory, których można dokonać. Cała sztuka tkwi w określeniu, kiedy skorzystać ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.