Rozdział 5. O ostrości

Co stanowi różnicę pomiędzy kiepskim a znakomitym zdjęciem? Cóż, w grę wchodzą obiekt, oświetlenie, kompozycja — wszystkie te artystyczne aspekty, które zależą od Ciebie, fotografa. Czasami jednak dobra jakość zdjęcia zależy od aparatu, zwłaszcza od koloru i ostrości.

No właśnie, ostrość. To jest święty Graal fotografii, czyż nie? „Wow, to takie fajne, wyraźne zdjęcie!”, mógłby ktoś powiedzieć. Lub: „Szkoda, że wyszło takie niewyraźne” (zdjęcie wyostrzyć mogą nieco programy komputerowe. Jeśli jest ono jednak zupełnie rozmyte i niewyraźne, nie ma już nadziei).

Jak można się domyślić, niewyraźne zdjęcia powstają najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:

  • Przy słabym świetle. Mniej światła wpada przez obiektyw, więc migawka zostaje ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.