Rozdział 6. Jak oni to zrobili

Siedzisz sobie i przeglądasz pudełka starych zdjęć. Fotki rodzinne. Fotki z wakacji. Fotki atrakcji turystycznych. Na tym właśnie polega istota problemu — wszystko to jedynie fotki.

Wtedy szczególnie mocno uderza profesjonalizm zdjęć z magazynu lub gazety. Genialne ujęcie biedronki na liściu z rozmytymi nieco krzewami w tle. Niesamo-wite zdjęcie piłkarza odbijającego głową piłkę, zatrzymanego w ruchu tak precyzyjnie, że widać krople potu odrywające mu się od włosów. Wreszcie wspaniałe zdjęcie oświetlonego miasta z kolorowymi smugami świateł samochodów.

Z pewnością się wówczas zastanawiasz, jak oni to zrobili.

Niektóre z tych świetnych zdjęć wymagają użycia lustrzanki, ale do wykonania większości z nich potrzebna jest ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.