Rozdział 9. Cyfrowy katalog

Jeśli zdjęcia zostały już zaimportowane do iPhoto lub Picasy, jak to opisano w poprzednim rozdziale, Twoja podróż z jądra ciemności dopiero się rozpoczęła. Masz przed sobą jeszcze zorganizowanie zdjęć, najważniejsze jednak, że Twoje zdjęcia są przynajmniej w jednym miejscu. Odtąd możesz je sortować, nadawać im tytuły, grupować w mniejsze kolekcje (zwane albumami) i oznaczać słowami kluczowymi, aby potem szybko je znaleźć. Rozdział ten pomoże Ci uporać się z tymi organizacyjnymi zadaniami w możliwie najbardziej bezbolesny sposób.

Lista źródłowa

Jeszcze przed nadaniem zdjęciom nazwy, przypisaniem słów kluczowych i organizowaniem ich w albumy Twój program sam narzuca pewien porządek.

Kluczem do zrozumienia tego mechanizmu ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.