Rozdział 12. Zdjęcia elektroniczne

Jasne, trzymanie w dłoni pięknie wydrukowanego na lśniącym papierze, kolorowego zdjęcia (lub fajnego nowego magnesu na lodówkę) z własnej kolekcji cyfrowych obrazów jest gratyfikującym uczuciem. To elektroniczne zdjęcia — a ponieważ są one cyfrowe, możesz zaprezentować je swoim odbiorcom na dziesiątki nowych sposobów. Elektroniczne dzielenie się zdjęciami — poprzez e-mail, stronę internetową czy w formie wygaszacza ekranu — nie tylko nic nie kosztuje, ale daje także niemal natychmiastowe poczucie satysfakcji z bardziej wyrazistego i kolorowego sposobu pokazania swoich zdjęć.

Przesyłanie zdjęć e-mailem

E-mail to idealny sposób na szybkie przesłanie zdjęcia — a nawet garstki zdjęć — do przyjaciół, rodziny lub kolegów ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.