Wstęp

Fotografia cyfrowa to niemal jedyna ocalała obecnie forma fotografii. Spośród wszystkich sprzedawanych aparatów 99 procent to aparaty cyfrowe. Zanim zdominowały rynek, trochę czasu minęło — pierwszy komercyjny aparat cyfrowy pojawił się w 1994 roku — tymczasem fotografia kliszowa stała się produktem niszowym. Nie projektuje się żadnych nowych aparatów kliszowych i niewiele firm sprzedaje klisze.

Nietrudno zrozumieć, skąd wzięła się popularność fotografii cyfrowej:

  • Znakomita jakość. Praktycznie nikt już nie twierdzi, że fotografie kliszowe wyglądają lepiej niż cyfrowe. Kolor, zakres tonalny, rozdzielczość — dogoniły, a nawet wyprzedziły kliszę.

  • Jest darmowa — i daje poczucie swobody. Za robienie cyfrowych fotografii nie płaci się ani grosza ...

Get Fotografia cyfrowa według Davida Pogue'a now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.