O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Zatwierdzanie zmian

W tym rozdziale dowiemy się, jak wprowadzać zmiany do zawartości repozytorium, a więc jak dodawać, edytować i usuwać pliki, jak manipulować indeksem oraz jak zatwierdzać wprowadzone zmiany.

Modyfikacje indeksu

Polecenie git commit wywołane bez argumentów i opcji powoduje dodanie zawartości indeksu jako nowej zmiany w bieżącej gałęzi repozytorium. Dlatego przed wywołaniem polecenia git commit należałoby dodać do indeksu zmiany, które mają zostać utrwalone w indeksie. Nie muszą to być wcale wszystkie zmiany wprowadzone w plikach drzewa roboczego — zmiany można zatwierdzać selektywnie.

git commit <plik>

Wywołanie git commit z nazwą konkretnego pliku ma inne działanie — ignoruje indeks i zatwierdza zmiany w tym jednym pliku. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required