O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Praca z gałęziami

Skoro wiemy już, jak utworzyć repozytorium i jak zatwierdzać zmiany w obrębie pojedynczej (głównej) gałęzi, pora zapoznać się ze sposobami pracy w wielu gałęziach. Gałęzie pozwalają na współistnienie wielu różnych wersji tej samej zawartości repozytorium, a także na okresowe łączenie zmian wprowadzanych w niezależnych gałęziach w procesie zwanym „scalaniem”. Kiedy przełączamy się pomiędzy gałęziami, Git odwzorowuje w drzewie roboczym stan zgodny ze szczytową zmianą z docelowej gałęzi.

Typowym zastosowaniem gałęzi jest praca nad nowymi funkcjami oprogramowania, opracowywanymi w izolacji od pozostałych prac nad danym projektem; takie gałęzie często nazywane są gałęziami tematycznymi (ang. topic branch, feature branch ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required