O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Śledzenie zdalnych repozytoriów

Niniejszy rozdział będzie poświęcony kopiowaniu („klonowaniu”) istniejących repozytoriów, a także późniejszemu uzgadnianiu stanu i wymienianiu zmian pomiędzy repozytorium pochodzenia a jego klonem przy użyciu poleceń wypychania i wciągania zmian.

Klonowanie repozytorium

Polecenie git clone inicjalizuje nowe repozytorium zawartością innego repozytorium i ustawia powiązania pomiędzy gałęziami w repozytorium sklonowanym i repozytorium pochodzenia tak, aby można było potem łatwo koordynować zmiany pomiędzy tymi repozytoriami za pośrednictwem mechanizmu wypychania i wciągania zmian. Pierwsze repozytorium będziemy nazywać zdalnym (nawet jeśli jest na tym samym komputerze). Repozytorium zdalne jest domyślnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required