O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Scalanie

Scalanie to proces łączenia (najczęściej niedawno zatwierdzonych) zmian z kilku gałęzi do postaci jednej nowej zmiany scalającej, zatwierdzanej do wszystkich uczestniczących gałęzi. Najczęściej chodzi o dwie gałęzie, ale w istocie w scalaniu może uczestniczyć dowolna liczba gałęzi; w przypadku trzech gałęzi lub większej ich liczby mówimy o tak zwanym „scalaniu ośmiornicowym” (ang. octopus merge). W przypadku dwóch gałęzi bieżąca gałąź będzie nazywana „naszą” gałęzią, a owa inna gałąź będzie nazywana „ich” gałęzią. Ponieważ scalanie ośmiornicowe to operacja dość rzadka, na potrzeby tego omówienia przyjmiemy założenie, że scalanie dotyczy dwóch gałęzi.

Wiemy już, że Git może automatycznie rozpocząć tworzenie zmiany scalającej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required