O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Pliki różnicowe

Plik różnicowy — albo tak zwana łata (ang. patch) — to zwarta reprezentacja różnic pomiędzy dwoma plikami, przeznaczona do stosowania z wierszowymi edytorami plików tekstowych. Łata to w istocie recepta przekształcenia jednego pliku w drugi i jako taka jest asymetryczna — plik różnicowy pomiędzy plikami plik1 i plik2 będzie inny od pliku różnicowego pomiędzy plikami plik2 i plik1 (przede wszystkim różni się wierszami wstawionymi i usuniętymi — będziemy się o tym mogli przekonać). Format pliku różnicowego pozwala na precyzyjne lokalizowanie różnic z uwzględnieniem kontekstu (zawartości otaczającej miejsce występowania różnicy) i numerów wierszy, co często pozwala na zaaplikowanie łaty również w późniejszych wersjach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required