Rozdział 3. Poruszanie się po koncie

Interfejs użytkownika w AdWordsie składa się z trzech części — górnego menu nawigacyjnego, lewego paska i środkowego panelu.

Warto poświęcić chwilę na przyzwyczajenie się do interfejsu, przy czym należy pamiętać, że w AdWordsie często wprowadzane są zmiany. Reklamodawcy, którzy regularnie się logują, mogą na bieżąco śledzić modyfikacje.

Górne menu nawigacyjne przedstawiono na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1. Górne menu nawigacyjne

Górne menu nawigacyjne obejmuje sześć sekcji; oto one:

Strona główna

Ta zakładka zapewnia dostęp do ogólnego przeglądu konta, obejmującego ważne wskaźniki, alerty i tak zwane moduły (konfigurowalne ...

Get Google AdWords now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.