Dodatek A. Przechytrzyć alergie

UWIELBIAM WYZWANIE GOTOWANIA Z OGRANICZENIAMI. W przypadku alergii wyzwanie polega na przygotowaniu pożywienia, w którym pewne składniki są wyeliminowane.

Alergie pokarmowe są wynikiem reakcji systemu immunologicznego organizmu na pewne rodzaje białek. Układ odpornościowy niektórych ludzi nie rozpoznaje wybranych białek i uznaje je za szkodliwe, uruchamiając reakcję histaminową, która ma prowadzić do ich unieszkodliwienia. Do reakcji histaminowej może dojść w ciągu kilku minut lub kilku godzin po spożyciu potencjalnie niebezpiecznych produktów spożywczych. Wśród mniej groźnych reakcji wymienia się: wrażenie mrowienia na języku lub na ustach, swędzenie oczu, katar lub wypryski skórne, utrzymujące się od kilku godzin ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.