Spulchnianie chemiczne

Chociaż drożdże umożliwiają wypiek wielu smakowitych produktów, z ich użyciem wiążą się dwie potencjalne wady związane z aspektem czasu i aromatu. Wytwórcy komercyjni nastawieni na duże ilości produktów i ludzie cierpiący na ciągły brak czasu nie zawsze mogą pozwolić sobie na oczekiwanie, aż drożdże zrobią to, co do nich należy. No i jest jeszcze kwestia zapachu i smaku mikstury na bazie drożdży — niespecjalnie pasującej na przykład do aromatu ciastka czekoladowego. Wad drożdży nie mają środki służące do spulchniania chemicznego.

Substancje spulchniające dzieli się na dwie kategorie:

Sodę oczyszczoną

Wodorowęglan sodu — rozpuszcza się w wodzie i reaguje z kwasami, tworząc dwutlenek węgla.

Proszek do pieczenia

Niezależny system ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.