Chemiczne dodatki do żywności stosowane współcześnie w przemyśle

Na przestrzeni minionego wieku przemysł spożywczy opracował i zaadaptował pewną liczbę związków i substancji chemicznych, które miały wspomóc producentów w działaniach wynikających z ekonomii skali — masowej produkcji żywności. Zapobieganie chorobom, utrzymanie świeżości, kontrola kosztów oraz działania mające na celu reagowanie na zmieniające się potrzeby odbiorców — wszystkie te zagadnienia wiązały się ze sporymi wyzwaniami. Produkcja wielkiej ilości pożywienia prowadziła do wydłużenia okresu dzielącego zbiór produktów rolnych i konsumpcję, zwiększając prawdopodobieństwo zepsucia się żywności, dając pasożytom i bakteriom więcej czasu na namnażanie i rozwój. Konieczność agregacji ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.