Rozdział 11. Tworzenie na kanwie

Gdy wciąż trwały prace nad specyfikacją SVG, firma Apple opracowała własne rozwiązanie pozwalające tworzyć grafikę w sieci. Tak narodził się obiekt canvas.

Obiekt ten nie wywodzi się ze specyfikacji XML. W gruncie rzeczy nie jest on niczym więcej, niż wskazuje jego nazwa — obiektem udostępniającym w przeglądarce „kanwę” rysowniczą. Zamiast tworzyć kolejne części rysunku, jak ma to miejsce w przypadku opisywanej już grafiki SVG, zakłada się nowy egzemplarz obiektu canvas, w którym za pomocą języka skryptu programuje się pożądany efekt.

Zaletą płynącą z używania obiektu canvas jest to, że nie trzeba posługiwać się językiem XML ani, co za tym idzie, niezliczoną liczbą znaczników. Niestety, jeśli odwiedzający stronę ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.