O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Tworzenie na kanwie

Gdy wciąż trwały prace nad specyfikacją SVG, firma Apple opracowała własne rozwiązanie pozwalające tworzyć grafikę w sieci. Tak narodził się obiekt canvas.

Obiekt ten nie wywodzi się ze specyfikacji XML. W gruncie rzeczy nie jest on niczym więcej, niż wskazuje jego nazwa — obiektem udostępniającym w przeglądarce „kanwę” rysowniczą. Zamiast tworzyć kolejne części rysunku, jak ma to miejsce w przypadku opisywanej już grafiki SVG, zakłada się nowy egzemplarz obiektu canvas, w którym za pomocą języka skryptu programuje się pożądany efekt.

Zaletą płynącą z używania obiektu canvas jest to, że nie trzeba posługiwać się językiem XML ani, co za tym idzie, niezliczoną liczbą znaczników. Niestety, jeśli odwiedzający stronę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required