Rozdział 14. Nieco geografii

W ostatnich latach bardzo popularne stały się serwisy internetowe oferujące możliwość korzystania z map miejsc całego świata. Wielki sukces map nie wynika bynajmniej z tego, że w znaczący sposób różnią się one od reszty grafiki, z jaką styka się przeciętny użytkownik komputera podczas przeglądania stron WWW, lecz jest efektem zamiłowania ludzi do interaktywnych rozrywek — wszak na internetowy plan miasta każdemu wolno nanieść własne linie.

W sieci WWW nie brakuje oprogramowania służącego do obsługi urządzeń GPS oraz map udostępnianych przez rozmaite serwisy; istnieje nawet aplikacja dająca użytkownikowi dostęp do ukrytej opcji usługi Google Earth — możliwości pilotowania myśliwca F15 nad „prawdziwymi” miejscami na Ziemi ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.