O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Geolokalizacja, obiekt pracownika i zarządzanie historią

Poznałeś już wszystkie kluczowe filary standardu HTML5. Wykorzystałeś je do napisania lepszych, bardziej uporządkowanych dokumentów. Dowiedziałeś się, jak używać bogatych własności, jakimi są multimedia i dynamiczne rysowanie. Zdobytej wiedzy użyłeś do utworzenia samowystarczalnych stron opartych na języku JavaScript, które mogą działać nawet bez dostępu do sieci.

W tym rozdziale zajmiesz się trzema własnościami, które do tej pory nie były omawiane. Podobnie jak wcześniej poznane standardy, i te właściwości rozszerzają możliwości strony dzięki zastosowaniu kodu JavaScript. W tym rozdziale omówione zostaną następujące technologie.

  • Geolokalizacja (ang. geolocation). Choć często ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required