Rozdział 10. Nowe znaczniki

Oprócz mnóstwa nowych interfejsów służących do pracy z danymi język HTML5 wprowadza też kilka nowych znaczników HTML, które mogą być używane na stronie internetowej do zwiększenia możliwości dostarczenia przez twórcę oprogramowania aplikacji odpowiedniej jakości.

Znaczniki dla aplikacji

Typowym zadaniem wykonywanym przez dowolną aplikację jest przekazywanie użytkownikowi informacji zwrotnej dotyczącej postępu długotrwałego procesu. Umożliwia to użytkownikowi stwierdzenie, czy proces jest realizowany, a także czy coś nie spowodowało jego zawieszenia. Choć możliwe jest wyświetlenie wskaźnika postępu przy użyciu kilku elementów <div> i niestandardowego kodu CSS, język HTML5 standaryzuje procedurę i wygląd za pomocą nowego ...

Get HTML5. Programowanie aplikacji now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.