Rozdział 5. Elementy svg, canvas, audio i video

Wcześniej omówiłam większość nowych elementów z HTML5. Wyjątkiem są elementy powiązane bezpośrednio z tworzonymi dopiero interfejsami API, a także dobrze obsługiwane elementy multimedialne svg, canvas, audio i video. Elementy z pierwszej z tych grup mogą jeszcze zostać zmodyfikowane, dlatego nie omawiam ich w tej książce. Elementy z drugiej grupy opisuję w tym rozdziale.

Przedstawiam tu najważniejsze funkcje, które programiści frontonów aplikacji sieciowych prawdopodobnie będą stosować w codziennej pracy. Dzięki temu przy tworzeniu kodu dla przeglądarek mobilnych będziesz mógł korzystać z nowych mechanizmów. Wszystkie nowe przeglądarki mobilne (z wyjątkiem Opery Mini) obsługują elementy <canvas>

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.