O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Elementy svg, canvas, audio i video

Wcześniej omówiłam większość nowych elementów z HTML5. Wyjątkiem są elementy powiązane bezpośrednio z tworzonymi dopiero interfejsami API, a także dobrze obsługiwane elementy multimedialne svg, canvas, audio i video. Elementy z pierwszej z tych grup mogą jeszcze zostać zmodyfikowane, dlatego nie omawiam ich w tej książce. Elementy z drugiej grupy opisuję w tym rozdziale.

Przedstawiam tu najważniejsze funkcje, które programiści frontonów aplikacji sieciowych prawdopodobnie będą stosować w codziennej pracy. Dzięki temu przy tworzeniu kodu dla przeglądarek mobilnych będziesz mógł korzystać z nowych mechanizmów. Wszystkie nowe przeglądarki mobilne (z wyjątkiem Opery Mini) obsługują elementy <canvas>

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required