O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Inne interfejsy API z HTML5

Aplikacje internetowe działające w trybie offline

Wcześniej użytkownicy aplikacji sieciowych mogli z nich korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie było podłączone do internetu. W trybie offline internetowe klienty poczty elektronicznej, kalendarze i inne narzędzia internetowe były niedostępne. W dużym stopniu nadal tak jest.

W trybie offline użytkownicy mogą mieć dostęp do odwiedzonych części witryny, wykorzystując zawartość pamięci podręcznej. Jednak to rozwiązanie ma ograniczone zastosowania i trudno jest nim zarządzać. Jeśli urządzenie utraci połączenie w czasie, gdy użytkownik wykonuje jakieś zadanie (np. pisze wiadomość e-mail lub wypełnia formularz), wciśnięcie przycisku Prześlij może prowadzić od utraty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required