Rozdział 6. Inne interfejsy API z HTML5

Aplikacje internetowe działające w trybie offline

Wcześniej użytkownicy aplikacji sieciowych mogli z nich korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie było podłączone do internetu. W trybie offline internetowe klienty poczty elektronicznej, kalendarze i inne narzędzia internetowe były niedostępne. W dużym stopniu nadal tak jest.

W trybie offline użytkownicy mogą mieć dostęp do odwiedzonych części witryny, wykorzystując zawartość pamięci podręcznej. Jednak to rozwiązanie ma ograniczone zastosowania i trudno jest nim zarządzać. Jeśli urządzenie utraci połączenie w czasie, gdy użytkownik wykonuje jakieś zadanie (np. pisze wiadomość e-mail lub wypełnia formularz), wciśnięcie przycisku Prześlij może prowadzić od utraty ...

Get HTML5. Strony mobilne now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.