O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Graficzne przedstawianie danych

Pora zabrać się za przedstawianie naszych danych w formie graficznej.

Na razie będziemy pracowali z tym samym zestawem co ostatnio:

var dataset = [5, 10, 15, 20, 25];

Rysowanie za pomocą znaczników div

Wykorzystamy zestaw danych, którymi dysponujemy, do wykonania bardzo prostego wykresu słupkowego. Wykresy słupkowe to w zasadzie zbiór prostokątów, a użycie znacznika div stanowi najprostszy sposób uzyskania kształtu prostokątnego za pomocą kodu HTML. (Przypominam, że dla przeglądarki wszystko ma kształt prostokąta, więc na podstawie tego przykładu zdołasz przygotować dowolny inny — ze znacznikami span czy takimi, które uznasz za najdogodniejsze).

Formalnie wykres zbudowany z ustawionych pionowo prostokątów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required