O'Reilly logo

Interaktywna wizualizacja danych by Scott Murray

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Mapy geograficzne

Wykresy słupkowe, wykresy punktowe, wykresy kołowe, a nawet wykresy siłowe... „Wszystko to bardzo pięknie — myślisz sobie — ale przejdźmy już w końcu do map!”.

Poznaj GeoJSON

Standard JSON już znasz, pora zaznajomić się teraz z GeoJSON, czyli bazującym na formacie JSON standardzie zapisywania danych geograficznych na potrzeby aplikacji internetowych. GeoJSON nie jest niczym nowym, a jedynie wysoce wyspecjalizowaną metodą stosowania JSON.

Zanim jednak przejdziemy do generowania map, musimy w jakiś sposób zdobyć dane znacznika path (czyli konturu) kształtu, który będziemy chcieli wyświetlić. Zaczniemy od najprostszego przykładu — odwzorowania granic Stanów Zjednoczonych. W katalogu z kodami przykładów znajdziesz plik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required