Rozdział 6. Zróżnicowanie i priorytetyzacja eksperymentów w Microsoft

Oleg Surmachev

W Microsofcie budujemy i zarządzamy własnym programem inżynierii chaosu dotyczącym infrastruktury chmurowej w dużej skali. Odkryliśmy, że szczególnie dobór eksperymentów ma olbrzymi wpływ na sposób stosowania inżynierii chaosu w Twoim systemie. Przykłady różnych awarii w prawdziwych systemach produkcyjnych pokazują, jak rozmaite kombinacje rzeczywistych wydarzeń mogą wpłynąć na Twój system. Przedstawię metodę nadawania priorytetów eksperymentom w Twoich usługach, a następnie model różnicowania typów eksperymentów. Moim celem w tym rozdziale jest zaproponowanie strategii, które możesz stosować w swoim procesie inżynierskim, by poprawić odporność swoich produktów. ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.