Rozdział 13. Zysk z inwestycji w inżynierię chaosu

„Nikt nie opowiada historii incydentu, który się nie wydarzył”

— John Allspaw

Inżynieria chaosu to pragmatyczna dyscyplina zaprojektowana, by dostarczać wartości biznesowi. Jednym z najtrudniejszych elementów prowadzenia udanej działalności w tym zakresie jest udowodnienie, że jej rezultaty mają wartość biznesową. W tym rozdziale wyliczamy trudności w ustaleniu relacji względem wartości biznesowych, opisujemy model metodycznego szukania zysku z inwestycji nazywany Modelem Kirkpatricka i przedstawiamy obiektywny przykład uzyskania zwrotu inwestycji opierający się na doświadczeniu Netflixa z platformą ChAP, czyli Platformą Automatyzacji Chaosu.

Efemeryczna natura ograniczania incydentów

Wyobraź ...

Get Inżynieria chaosu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.